FSVB

The Fedaration of Slovaks of Great Britain

Archív pre január, 2016

Príprava konferencie – Preparatory of the conference

SSEES

 

V tomto školskom roku oslavuje Škola slovanských štúdií v Londýne 100. výročie svojho vzniku, ktorá v súčasnosti nesie názov School of Slavonic and Easteuropean Studies a je súčasťou University College London. Študujú na nej študenti z celého sveta, ktorí poznávajú  reálie, literatúru, jazyky a spoločenské trendy slovanských národov a ostatných národov strednej a východnej Európy. Svoje miesto  v učebnom programe tu majú  i slovenské štúdie. Túto celosvetovo významnú a svojho druhu najväčšiu na celom svete  otvoril  na King’s College pražský univerzitný profesor T.G. Masaryk dňa 15.októbra 1915 svojou inauguračnou prednáškou  s názvom Európska kríza a malé národy.   Pozval ho  Róbert William  Seton-Watson, význmaný historik, publicista, ktorý  svojou publikačnou činnosťou a svojími aktivitami bojoval za práva malých utláčaných národov bývalej Rakúsko-Uhorskej monarchie, kde na prvom mieste boli Slováci, ktorých postavenie bolo najťažšie. Z toho dôvodu  z úcty k jeho aktívnej činnosti  za práva slovenského národa pripravujeme  medzinárodnú  konferenciu s názvom  Political and cultural transfers between Great Britain and Central  and Southeast Europe and R.W. Seton-Watson  in  the first half of 20th century

This school year  School of Slavonic Studies in London celebrates the 100th anniversary of its foundation, which now bears the name of the School of Slavonic Studies and East European and is part of University College London. They studied at the best students from around the world who get to know the cultural studies, literature, languages ​​and social trends of the Slavic peoples and other peoples of Central and Eastern Europe. Its place in the apprentice program, there are also studies Slovak. This globally important and largest of its kind in the world  was opened at King’s College by Prague University professor T. G. Masaryk’s inaugural lecture entitled ‚European crisis and small nations  on 15 October 1915 . He invited him Robert William Seton-Watson, famous British  historian, journalist, that their publications and their activities fighting for the rights of small oppressed nations of the former Austria-Hungarian Empire, which at first were Slovaks, whose status was the most difficult. Therefore, out of respect for his active work for the rights of the Slovak nation to prepare an international conference entitled Political and cultural transfers between Great Britain and Central and Southeast Europe and R.W. Seton-Watson in the first half of 20th century.