FSVB

The Fedaration of Slovaks of Great Britain

Archív pre júl, 2016

Seriál slovenských dejín : 3.Misia sv.Cyrila a Metoda/ Serial of Slovak history: Mission of St.Cyril and Methodius- Tento seriál Je na počesť predsedníctva Slovenska Europskej únie/ This serial is in honor of the Slovak Presidium of the European Union

Knieža Rastislav sa chcel zbaviť silného vplyvu  susednej Východo franskej  ríše  a jej biskupov a preto požiadal  o pomoc cisára Byzantskej ríše-bývalá Východo rímska ríša (územie dnešného Grécka, Turecka ) Michala III., ktorý sídlil v Konštantínopoli-dnešný Istanbul. Ten jeho žiadosti vyhovel a  poslal mu dvoch učencov Koštantína a Metóda, ktorí  prišli roku 833 na Veľkú Moravu, aby tak šírili kresťanstvo medzi ĺuďmi v jazyku im zrozumitelnom v starej slovančine.  Priniesli tiež bibliu preloženú do tohto jazyka, ktorú pápež Hadrian II. na ich žiadosť  roku 867 v Ríme  posvätil v kostole Panny Márii Snežnej a schválil používanie staroslovenčiny po latinčine, hebrejčine a gréčtine ako ďalšieho  bohoslužobného  jazyka. Filozof Konštantín pre chorobu sa nevrátil naspäť na Moravu , zostal tam v kláštore a prijal meno Cyril. Pápež Metóda vysvätil za biskupa Veľkej Moravy a neskôr aj Panónie,územie Slovanov, ktoré  obývali v oblasti jazera Balatón , dnešné Maďarsko. Tu vládol Pribinov syn Koceĺ, ktorý Metóda na ceste na Moravu , keď sa zastavil u neho poslal s týmto cieľom späť  do Ríma k pápežovi. Metóda na ceste späť na Moravu dali zajať franskí biskupi a uvrhli ho do väzenia, odkiaľ sa mu podarilo dostať na základe rokovaní medzi pápežom a východo franským kráľom Ľudovítom Nemcom. Metód tak vytvoril  svoju slovanskú  cirkevnú diecézu na Veĺkej Morave a pokračoval  v  škole so staroslovanským vyučovacím jazykom   pre výchovu  slovanských kňazov, ktorú predtým založil.  Po jeho smrti roku 885 jeho nástupca Gorazd, pochádzajúci zo Slovenska  a jeho  žiaci  v dôsledku intríg  východo franských  kňazov, zástancov latinskej liturgie  boli  uvrhnutí do väzenia  a vyhnaní z Veľkej Moravy.  Stalo sa to vlády Svätopluka, kedy na čelo moravskej diecézy bol dosadený  východo franský mních Wiching.  Význam misie Cyrila a Metóda je predovšetkým v tom, že na území Slovenska a Čiech položili základy  kultúrnej vzdelanosti všetkých Slovanov v ich staroslovanskom jazyku a šírili v tomto jazyku vo vtedajšej Európe novú životnú  filozofiu kresťanstvo. V ich diele pokračovali medzi  Slovanmi juhovýchodnej  Európy  hore spomínaní  vyhnanci , ktorí vytvorili cyriliku, ktorá nahradila hlaholiku.

CYRILMETOD

Prince Rastislav wanted to get rid of the strong influence of neighboring  Eastern Frank empire and its bishops and therefore asked for help from the emperor of the Byzantine Empire-old Eastern Roman Empire (territory of modern Greece, Turkey), Michael III., who resided in Constantinople-Istanbul today. He was granted his request and sent him two Philosophers  Constantine  and Methodius, who came in 833 to Great Moravia in order to spread Christianity among the people in a language they can understand the old Slavonic. They brought also translated the Bible into this language and it had been  sanctified by Pope Hadrian II. at their request in 867 in Rome in the Church of Our Lady of the Snows. Old Slavonic became  for use after  Latin,Hebrew, Greek as an additional language of worship. Constantine the Philosopher for the disease has not returned back to Moravia, he stayed there in the monastery and took the name Cyril. Method had been  consecrated by pope  a bishop of Great Moravia and later also Pannonia, the territory Slavs who lived in Lake Balaton, Hungary today. That made  Pribina’s son Koceľ whom Methodius on the way to Moravia sent back to the pope  when he stopped at him. Method on the way from Rome  back to Moravia gave capture Frankish bishops and threw him into prison. He had became free  through negotiations between the Pope and the Eastern Frank  King Louis the German. Methodius had  created his Slavonic Church diocese in Great Moravia and continued in school with the Slavic languages ​​of instruction for education Slavic priests who previously founded. After his death in 885 his successor Gorazd, coming from Slovakia and pupils due to intrigues of the Eastern Frank  priests, proponents of the Latin liturgy were thrown into prison and expelled from Great Moravia. It happened governments Svätopluk when forehead Moravian diocese of the Eastern monk was installed Wiching. Meaning mission Cyril and Methodius is above all in the fact that in Slovakia and the Czech Republic laid the foundations for the cultural education of all Slavs in their Slavonic language and spread this language in the then Europe a new life philosophy Christianity. Their work continued among the Slavs of South East Europe aforementioned storage exiles who created the Cyrillic alphabet, which replaced the Glagolitic.

 

Seriál slovenských dejín : 2. Veĺkomoravská ríša/ Serial of Slovak history:2.Great Moravian Empire-Tento seriál je na počesť predsedníctva Slovenska Europskej únie/ This serial is in honor of the Slovak Presidium of the European Union

Po rozpade Samovej ríše Slovania v strede strednej Európy (na uzemí dnešného Slovenska a Čiech-časť Morava) si v 9. stor. vyrvorili dve kniežatstva Nitrianske po vedením Pibinu a Moravské pod vedením Mojmíra. Práve jeho ambiciózny nástupca Rastislav roku 833 dobyl Pribinovo územie a vytvoril tak Veľkomoravskú ríšu. Pribina z Nitry utiekol do Východofranskej ríše, odkiaľ pochádzala jeho manželka, ktorá pochádzala z významného franského rodu v meste Regensburg. Po jej vzore prijal v meste Traismauer (40 km severne od Viedne) kresťanstvo . Roku 828 dal jej postaviť v Nitre prvý kresťanský kostol sv. Emerama , ktorý bol prvý tohto druhu nielen v strednej, ale celej Východnej Európe. Veľkomoravskú ríśu mocensky upevnil a tiež územne rozšíril Rastislavov nástupca, jeho synovec Svätopluk, rozpriestierala na území dnešného Slovenska, Čiech, Maďarska, východných časti dnešného Rakúska, Nemecka a maličké časti dnešného Poľska a Slovinska. Svátopluk dostal od pápeža titul kráľ Po jeho smrti roku 894 sa ríša postupne rozpadla za vlády jeho dvoch synov Mojmíra II. a Svätopluka II. ako aj v dôsledku vojenských nájazdov východofranských vojsk a kočovných maďarských kmeňov, ktorí prišli na toto územie z Ázie na konci 9.stor. Roku 902 sa im podarilo dobyť centrálne územia Veľkej Moravy a začali si na jej časti vytvárať svoje kráľovstvo, do ktorého včlenili aj dnešné Slovensko.

velka morava

 

After the collapse of Samo’s Empire Slavs in the middle of Central Europe (in present-day Slovakia and Czech Republic, Moravia-section) in the 9th century made two principalities conducted by Pribina and Moravian led by Mojmir. Just his ambitious successor Rastislav in 833 conquered Pribina territory to create a Great Moravian Empire. Pribina from Nitra fled to the Eastern Frankish Empire, whence came his wife, who was from an important family in the Franconian town of Regensburg. After the pattern of his wife adopted in Traismauer (40 km north of Vienna) Christianity. In 828 put her in Nitra to build the first Christian Church of Saint Emeram, which was the first of this kind not only in Central Europe, but throughout Eastern Europe. Great Moravian Empire by power strengthened and extended Rastislav’s successor, his nephew Svatopluk on territories of nowadays Slovakia, Czechia, Hungary, the eastern part of today’s Austria, Germany and very small parts of today’s Poland and Slovenia. Svätopluk received from the Pope the title of king but after his death in 894 the empire gradually fell apart under his two sons Mojmir II. and Svatopluk II. and as a result of the military invasion of the Eastern Franc armies and nomadic Magyar tribes who came to this area from Asia at the end of the 9th century. In 902 they were able to conquer the central area of Great Moravia and began to build part of their kingdom, to which also incorporated  Slovakia.