FSVB

The Fedaration of Slovaks of Great Britain

Úvod

Milí krajania, Slováci!

 

Federácia Slovákov Veľkej Británie si dala pri svojom vzniku za úlohu napomáhať pri stmelovaní slovenského spoločenstva na britských ostrovoch nie však zjednotenia jednotlivých slovenských komunít a jednotlivcov do nejakej  organizácie.Každá komunita je ojedinelá,špecifická a autonómná.Môže však svojským spôsobom ako aj každý jednotlivec prispieť v procese stmelovania ,kde je dôležitým momentom uvedomenie si o svojej príslušnosti k slovenskému národu. Je jeho súčasťou napriek tomu,źe teraz pôsobíme tu vo VB.Motivuje nás k tomu a niekedy i nepriamo núti britská multikulturálna spoločnosť,kde je bežným javom existencia jednotlivých etnických spoločenstiev ,pochádzajúcich skoro z celého sveta.Tieto tu vedľa seba žijú v tolerancii,rešpektujú sa a prinášajú svoje duchovné prvky do kultúrného obohatenia sa členov iných národov. Takto prispievajú k výchove k národnej znášanlivosti v globálnom slova zmysle.Každé etnické spoločenstvo rešpektuje britské pravidla ako úradnú reč angličtinu,britskú legislatívu,spoločenské zvyklosti ,pritom má však svoje individuality,či už je to vlastná reč,národný naturel,národné jedlá,svoje dejiny,kultúrne tradície a iné.Sú to tie fenomény,ktoré ich spájajú ,vzájomne si pomáhajú,zoskupujú sa ,čo napokon vyusťuje k ich rôznym činnostiam a aktivitám.A práve i o toto sa snaží manaźment ´FSVB. Bolo by vhodné,ak by jednotlivé komunity do určitej miery niekedy i kooperovali,spolupracovali.V najhoršom prípade  aspoň akceptovali existenciu iných, ich činnosť a zameranie v rámci pravidiel tolerancie a demokracie.Bolo by dobre,ak sme si  Slováci všeobecne viac  vzájomne pomáhali,podporovali sa,tak ako to robia napr. naši slovanskí bratia Poliaci,alebo iné národné komunity.Veď je známe,že v niektorých jednotlivých obchodoch a službách pracujú predovšetkým ľudia z tej istej krajiny,z ktorej je i manažment toho ktorého zariadeniá.

Mali by  sme si byť viac  naklonení,nezávideli si,boli k sebe viac uctiví. Neodmeniť sa tým,ktorí nám pomohli,alebo nám chcú pomôcť neprimeraným postojom.Vo vzajomnej komunikácii by sme nemali niektorí zabúdať na slušnosť,byť k sebe viac milí,nie však pozlatkoví-falošní.Napokon pravda a sporné veci sa dajú prezentovať i s úsmevom a snažiť sa zabrániť v komunikácii návalu negatívných emócií .Ak k tomu dôjde,mali by sme sa ospravedlniť a použiť to známe v celej Britániii častokrát používané slovko sorry,ktoré i my bežne vyslovujeme. Je to o to viac ťažké,že Slováci sme niekedy dosť emotívní a nedávame prednosť osvietenému rozumu pred návalom zlých citov.Nepovažujme  komunikatívnú slušnosť iných za ich povahovú slabosť,naopak slabí sme tí,ktorí nie sme slušní. V komuninikácii nám môže byť vzorom preváźná časť našich bratov Čechov. Mimochodom zásady komunikácie môźete nájsť na tejto web v časopise Spektrum č.2.Zostavili ich odborníci sociológie a psychológie.V tomto zahraničnom prostredí máme vačšie šance redukovať to typické  ,,Môj dom môj hrad,, teda mňa zaujíma len moja kariera,môj prospech, čo ma po iných,alebo to známe,,Urob čertovi dobré……………ti plot. Prípadne naše typické slovenské,,Keď zdochla koza mne, nech zdochne i susedovi. V praxi by sme mali uplatňovať to  tolerantné ,,Ži  a nechaj žiť,,,teda neprekážaj druhému v jeho snažení,kariere atď ,nerob mu podrazy,keď nepomôźeš ,tak aspoň nerob mu prekážky,buď férový.Mali by sme si viac uvedomovať vzájomnú slovenskú spolupatričnosť teda ,že pomáham svojmu slovenskému bratovi,slovenskej sestre,źe ide o spoločnú slovenskú vec.  Vôbec my Slováci všeobecne nie sme dosť súdržní za slovenskosť ,za svoje Slovensko,chýba nám zdravý nacionalizmus,čo je tu v západnej Európe celkom normálne.Mnohí sme stadiaľto navštívili rôzné  krajiny a bolo bežné ,že na rodinných domoch,bytoch viali ich národné zástavy ako napr.v Irsku,Dansku,Švajčiarsku,Škótsku,ale napokon i v Anglicku.Normálne v obchodoch  dostať kúpiť ich zástavy,rôzne oblečenia v národných farbách so štátnym znakom,sú hrdí na svoju národnú príslušnosť,zdôrazňujú svoje prednosti a zvláštnosti.

    Môže nás len tešiť skutočnosť,že nás Slovákov na britských ostrovoch považujú medzi najpracovitejšie a najšikovnejšie národné komunity. Máme pravda i iné prednosti.Svoju prípadnú žiarlivosť na úspechy iných mali by sme dať do pozitívnej roviny,teda nezavidím úspešnému,prajem mu to.Brať to tak,keď on niečo dokázal,  dokážem  i ja čosi.Pravda chce to pevnú vôľu,pracovitosť a robiť i na úkor voľného času.Nech nás úspechy iných podnecujú pozitívne k dosiahnutiu našich úspechov,to je tá najsprávnejšia cesta.Niekedy stačí pomôcť iným našou radou,podaním kontaktu,adresy….

  Svoj voľný čas je vhodné využiť na ďaĺšie vzdelávanie,hodnotné kultúrne a športové vyžitie, k čomu   chceme tiež prispieť aktivitami a informatívnými radami.Náš pobyt vo VB by sme nemali niektorí chápať len ako biznis,práca,práca,prípadne permanentná častá návšteva hostincov.Tento stereotyp nás duchovne ubíja.Je dobre ak si tu urobíme nejaký certifikát,ktorý nám môźe pomôcť k lepšej pracovnej pozícii .A to nielen tu,ale aj pri návrate na Slovensko.Máme sami o tom dosť príkladov.Dajú sa získať i bezplatné certifikáty,ktoré platí britská vláda,info o nich nájdete v rubrikách aktuality a pozvánka.

    Chceme si pripomínať i niektoré aspekty z našej historie,upevňovať tak historické povedomie,ktoré je nedostatoćné.Tu nám môžu byť

príkladom Maďari,ktorí majú veĺké národné historické povedomie.Máme byť tiež na čo hrdí,veď na našom území sa kladli základy europskej kresťanskej kultúry pre celý slovanský svet,svedčí o tom prvý kresťanský kostol v celej východnej Európe bol postavený v Nitre roku 827 kniežaťom Pribinom.Na našom území sa kládli základy staroslovančiny ,ktorá bola vytvorená  prvýkrát v písomnej forme prekladom knihy kníh BiblieKonštantínom a Metódom.Tí  ju k nám priniesli roku 863. Hlavnou devízou našej národnej hrdosti

mal by byť fakt,že ako malý národ ,ktorý bol viac objektom ako subjektom svojej histórie,sme dokázali prežiť toľké stáročia bez vlastného štátu,mnohé tlaky na našu identitu a pritom udržať si ju  a napokon si utvoriť si svoj štátny útvar.To všetko vďaka našej pracovitosti,skromnosti a bohatému duchovnému životu.Jeho ťažiskom bola predovšetkým pripútanosť našich predkov k najvyššej duchovnej destinácii,kam sústavne vysielali svoje signály-prosby a vďaky.Bolo by dobre ,ak by sme pokračovali v šľapajach našich  predkov.Malé národy,ktoré nemajú také mohutné nástroje sily ako veĺké,potrebujú byť chránené duchovnými vesmírnými silami. 

   Zdôrazňovaťchceme v našich aktivitach i spoločné prvky v britských a slovenských dejinách a tiež bližšie sa zoznamovať s  britskými reáliami,ako jeden z predpokladov lepšie poznať krajinu,ktorá je naším terajším domovom a tým lepšie porozumieť jej spoločnosti. Našou snahou  je  spolupracovať podľa našich možností i s inonárodnými  komunitami,najmä s českými,polskými,ale i s ďaľšími a taktiež kontaktovať sa s Britmi a získavať ich pre slovenskú vec.Nakoľko viac ako 80 percent Slovákov sa hlási ku kresťanskému vierovyznaniu budeme i túto skutočnosť v našej činnosti zohhľadňovať.

    Ku všetkému horeuvedenému majú slúžiť aktivity,ako spoločenského,kultúrneho,športového a iného charakteru.Špecificky by mal k tomu prispieť i náš internetový časopis Spektrum,kde mmôžete i vy zverejniť svoj článok.

   Milí krajania skúsme výtvárať tu na britských ostrovoch virtuálny slovenský ostrov slušnosti  ,pracovitosti,tolerancie,vzdelanosti, úprimnosti,družnosti,aktívity

a vzájomnej pomoci.

´  Milí priatelia , ak sa nám bude dariť,bude  to na prospech každého z nás i celého spoločenstva Slovákov vo VB a nami milovaného nášho Slovenska. 

 

                                                                           Vladimír Daniš

                                                                       hlavný manažér FSVB

Žiadny komentár

Prepáčte, komentáre sa nedajú pridávať.