FSVB

The Fedaration of Slovaks of Great Britain

Archív pre august, 2009

pamatna tabulaR.W.Seton-Watson130.výročie narodenia  priateľa a bojovníka za národné práva Slovákov

      Robert Wiliam Seton-Watson

          

          

   V tomto roku si pripomíname 130.výročie narodenia významného priateľa a bojovníka za národné práva slovenského národa Roberta Wiliama Setona-Watsona /známy aj pod pseudonymom Scotus Viator/ . Narodil 20.augusta 1879 v Londýne v rodine škotského pôvodu,ktorý často zdôrazňoval.Veď napokon i jeho prvá knižná prvotina,ktorou bola básnická zbierka nesie názov Scotland forever /Škótsko navždy/  Po ukončení stredného vzdelania študoval na univerzite v Oxforde v rokoch 1898-1902 ako hlavný predmet históriu. V štúdiu pokračoval na univerzitách v Berlíne, Paríži a Viedni, kde prišiel roku 1906, aby tu študoval politické rakúsko-uhorské pomery.  V duchu tradície svojho tca, prejavoval sympatie k maďarskému národu, ktorý dokáže bojovať so zbraňou v ruke za svoje práva a národnú slobodu. Dokonca sa začal učiť i po maďarsky. Počas prvého roku svojho pobytu v hlavnom meste rakúskej monarchie absolvoval cestu po Uhorsku, viac menej po dnešnom Maďarsku. Tu sa stretol sa s poprednými maďarskými politikmi a osobnosťami,aby sa bližšie oboznámil s ich požiadavkami a názormi.  Po návrate do Viedne sa zoznámil so slovenským študentom Antonom Štefánkom,ktorý ho oboznámil  so zložitou  situáciou národnostných práv Slovákov a iných nemaďarských národov. Sám sa chcel presvedčiť na vlastné oči o tejto skutočnosti a tak roku 1907 navštívil  Slovensko, mestá Bratislavu, Skalicu, Pezinok, Modru, Nové Mesto n/V., Trenčín, Turčiansky Sv.Martin, Ružomberok, Liptovský Sv. Mikuláš a Košice.Tu sa zoznámil so všetkými významnými predstavitelmi politického,spoločenského a kultúrneho života Slovákov. Z ich rozprávania sa dozvedel o nemožnosti  vzdelávania sa Slovákov vo svojej reči,vytláčaní slovenčiny z verejného života a vôbec o celkovom pomaďarčovaní Slovákov, ale i Rumunov, Srbov a Rusínov. Bližšie sa oboznámil o obludných  maďarizačných metódach , o prenasledovaní Andreja Hlinku, Ferdinanda Jurigu a ďaľších, ktorí bojovali za slovenské národné práva . Toto nadobudnuté presvedčenie o nespravodlivej a zlej národnostnej politike uhorskej vlády mu krvavá masakra v Černovej roku 1907 len upevnila. Oboznámil s ňou verejnosť Veľkej Británie prostredníctvom prestížných novín The Times 30.10.1907 a The Spectator 2.11.1907. Incident chápal ako výsledok brutálnej politickej perzekúcie slovenského národa zo strany  maďarských liberálnych vládnucich síl, ktoré so Slovákmi zaobchádzajú ako “ s politickými otrokmi”. Témou Černová sa zaoberal i v súvislosti s nasledujúcim súdnym procesom po nej. The Spectator začal 9.5.1908 publikovať pamflet Dr.Yollanda so subtitulom Odpoveď Setonovi-Watsonovi, ktorý zverejnil v jeseni 1907 v Budapešti. Seton-Watson v tých istých novinách, v tom istom mesiaci osemnásteho, reagoval v obsiahlom článku, v ktorom mu oponoval jeho jednotlivé tvrdenia a postoje, ktoré mali promaďarský charakter. Poukázal na skutočnosť, že aj niektoré maďarské noviny v súvislosti s Černovou  priznali týranie Slovákov Maďarmi.Upozornil ho aj na články norského publicistu a poeta Bjorstona Bjornsona, ktoré uverejnil v niekoľkých európskych periodikách. V nich opísal nepriaznivé položenie Slovákov v Uhorsku. Vyčítal mu, že černovskú masakru podáva ako izolovaný incident bez širších súvislostí. Vymenoval pritom niekoľko ďaľších konkrétnych príkladov prenasledovania Slovákov v otázke používania ich materinskej reči. V jednom príspevku uviedol veľmi dôležité vyhlásenie ’’Odišiel som do Uhorska ako zanietený košutista a dlho som hľadel na Nemaďarov nie s obyčajnou nedôverou, ale s nenávisťou’’.Takto doslovne vyjadril svoje postoje a pocity v novinách Spectator dňa 16.mája1908.  

       R.W.Seton-Watson sa postupne, ale pomaly stával sympatizantom Slovákov a nakoniec ich priateľom. Pôsobil v Londýne ako vysokoškolský učiteľ histórie slovanských národov na college slovanských štúdií,ktorej bol spoluzakladateľom. Počas prvej.svetovej vojny tu jeho pričinením prednášal T.G.Masaryk, ktorému dopomohol k dvojročnému pobytu v Londýne.  Zúžtkoval i jeho bohaté kontakty s diplomatmi a politikmi, ktoré mu poslúžili na to, aby loboval u nich za pomoc pri vytvorení Československej republiky. Neustále v rámci svojich možnosti bojoval za práva nemaďarských národov v Uhorsku, kde prvé miesto zaujímali Slováci.

     Hore spomínaná významná vzdelávacia inštitúcia existuje dodnes pod názvom School of Slavonic and East European Studies/ Škola slovanských a východoeurópskych štúdií / a je súčasťou Londýnskej univerzity. Študujú na nej históriu,politológiu a literatúru krajín strednej,južnej a východnej Európy študenti z takmer celého sveta,vrátane Slovenska.  Neskôr Seton-Watson prednášal na univerzite v Oxforde. Zároveň  publikoval v britských periodikach  mnoho článkov,v ktorých sa zaoberal predovšetkým  vnútornými spoločensko-politickými pomermi Rakúsko-Uhorska a jeho medzinárodným postavením.K tejto problematike napísal i pomerne veľký počet odborných historických prác.Medzi najznámejšie patria Racial problems in Hungary /Národnostná otázka v Uhorsku/ z roku 1907 a Coruption and reform in Hungary /Korupcia a reforma v Uhorsku/ z roku 1911.  Z hľadiska histórie Slovákov  sú veľmi dôležité,lebo v nich zoširoka a do hĺbky analyzoval ich neutešené spoločenské postavenie ,ktoré bolo najhoršie medzi ostatnými nemaďarskými národmi v maďarizujúcom sa skorumpovanom uhorskom štáte.Zároveň uviedol príklady ako sa Slováci postupne stavajú Maďarmi.

      .R.W.Seton-Watson viac krát navštívil Slovensko a v rámci svojich možnosti pomáhal pri vytvorení Československa, počas ktorej pomoc naďalej pokračovala .Udržiaval  živé kontakty s mnohými slovenskými predstaviteľmi. Určitú dobu sa i liečil vo Vysokých Tatrách v sanatóriu na Štrbskom Plese.Jeho bohatá korešpodencia s mnohými Slovákmi a to nielen s porednými činiteľmi, ale i obyčajnými ľuďmi tiež svedčí o jeho obľúbenosti na Slovensku. Na znak úcty a vďaky za pomoc odhalili roku 1937 pri príležitosti 30.vyročia jeho prvého príchodu na Slovensko v Ružomberku na budove mestskej radnice pamätnú bustu.Pri tejto príležitosti sa konala slávnostná akadémia,na ktorej sa zúčastnil i so svojou  manželkou , tiež škótského pôvodu. Dostalo sa im vrelého a srdečného privítania nielen tu, ale aj na iných miestach Slovenska,ktoré vtedy navštívili.  
    Robert Wiliam Seton-Watson zomrel 25.júla 1951,ale žiaľ o jeho smrti sa nezmienili žiadne slovenské noviny.Ako príslušník malého nesúverenného národa  mal pochopenie pre potreby neslobodného slovenského národa.Jeho pamiatke sme Slováci veľa dľžní. Federácia Slovákov Veľkej Británie spolu so Slovenským centrom  túto podľžnosť sa snažila aspoň čiastočne splatiť,keď mu v roku 1907 pri príležitosti 100.výročia vydania  jeho knihy Národnostná otázka v Uhorsku odhalila v Českom a slovenskom národnom dome v Londýne pamätnú tabuľu.Jeho práca a činnosť v prospech Slovenska by si však zaslúžila väčšej pozornosti a mohla by sa stáť mostom k bližšej spolupráci medzi Slovenskom a Škótskom vo všetkých oblastiach spoločenského života.

Vladimír Daniš

logoFSVB   

                   Vyhlásenie Federácie Slovákov Veľkej Británie 

Federácia Slovákov Veľkej Británie podporuje stanovisko Svetového združenia Slovákov v zahraničí k novele zákona o štatnom jazyku na Slovensku.Slováci žijúci v súčasnosti na  britských ostrovoch,ktoré sú ich väčšine prechodným domovom, veľmi dobre vedia ako je dôležite ovládať štátny jazyk v tunajšej multikulturálnej spoločnosti,ktorým je tu angličtina.Osoby,ktoré zaujímajú riadiace pozície každého typu a tie,ktoré zastupujú určitú inštitúciu a prichádzajú do styku s verejnosťou musia ňou bezpodmienečne dobre komunikovať,  bez ohľadu na ich pôvod a národnosť.To je tiež jedna z hlavných podmienok prijatia do zamestnania,čo sa preveruje pri predbežnom prijímacom pohovore.Bez dostatočnej znalosti štátneho jazyka tu človek nenájde dobré uplatnenie a je považovaný za menej cenného.Toto by malo byť tiež určitým mementom pre členov národnostných menšín na Slovensku.

    Federácia chce tiež v tejto súvislosti upozorniť na určitú paralelu.Tak ako anglické vládnuce sily v imperiálnom období vnútili angličtinu  Írom a Škótom a tak potrieť ich identitu, tak to isté robili maďarskí vládni politici nemaďarským národom v období Rakúsko-Uhorska  s tým rozdielom,že sa jednalo o maďarčinu.Tá sa stala prostriedkom maďarizácie mnohých Slovákov na slovenskom území,ktorých potomkovia sú už dnešní Maďari.Túto skutočnosť ,teda maďarizačný proces na Slovensku prvý krát komplexne a odborne zdokumentoval v knihe Racial problems in Hungary /Národnostná otázka v Uhorsku/ v roku 1907 práve britský histórik škotského pôvodu Robert Wiliam Seton-Watson,ktorého 130.výročie narodenia si tohto roku pripomíname.Nosné ideí tejto publikácie ako i horeuvádzané skutočnosti v tomto vyhhlásení nech sú vśetkým zainteresovaným stranám v problematike jazykového zákona historickým  poučením. 

Federácia Slovákov Veĺkej Británie 

 http://www.federacia.co.uk

E-mail: info @federacia.co.uk

                                                                                                  Londýn,5.augusta 2009