FSVB

The Fedaration of Slovaks of Great Britain

Archív pre jún, 2017

Bravo Morena

Slovenský folklórny súbor v Londýne Morena šíri dobré meno slovenskej kultúre po celom Anglicku. Zúćastňuje sa na rôzných folklórnych festivalov a slávnostných podujatí, kde získava veĺké sympatie. Veĺký potlesk a obdiv divákov bol pre tanečníkov najkrajšou odmenou na česko-slovenskej záhradnej slávnosti, ktorá sa uskutoćnila na slovenskej ambasade 3.júna. Noví záujemcovia môžu prísť na trénink, ktorý sa koná kaźdý pondelok 19.00-20.30 hod. V Cecil Sharp House , 2 Regents Park Rd, London-Camden Town, NW1 7AY, moźno i kontaktovať riaditeĺku súboru Andreu 07946382303

The Slovak folklore ensemble in London, Morena makes a good name for Slovak culture throughout England. He participates in various folklore festivals and festive events where it gains too much sympathy. The great applause and admiration of the spectators was the best reward for dancers at the Czech-Slovak Garden party, which took place on the Slovak embassy on June 3. New enthusiasts can come to the training that takes place every Monday 7.00-8.30pm at Cecil Sharp House, 2 Regents Park Rd, London-Camden Town, NW1 7AY. It is possible contact Mamager of ensemble Andrea 07946382303 MORENA4