FSVB

The Fedaration of Slovaks of Great Britain

Archív pre október, 2016

Príprava medzinárodnej konfrerencie/ Preparation of international conference

PPo úspešnej konferencii o R.W. Seton-Watsonovi v apríli tohto roku pripravujeme v spolupráci s inými organzáciami a inštitúciami medzinárodnú konferenciu s názvom Politické a kultúrne transféry medzi Veľkou Britániou a strednou a juhovýchodnou Európou do roku 1939. Bude sa konať v  marci 2017 v Londýne. Jej význam je veľmi dôležitý, pretože problematika, ktorou sa bude zaoberať je málo preskúmaná. Aktívnu účasť už prisľúbili niekoľkí prednášatelia.

After a successful conference about R.W. Seton-Watson in April this year, we prepare in cooperation with other organizations and institutions the international conference called Political and cultural transfers between the Great Britain and Central and Southeast Europe in 1939. It will be held March, 2017 in London. Its meaning is very important, because the issues which will be dealt with is poorly known. Active participation already pledged by several speakers.

Michal Kováč zomrel/ Michal Kováč died

kovaczomrel

Zomrel prvý prezident prvej nezávislej Slovenskej republiky Michal Kováč. Česť jeho pamiatke.

The first President of the first independent Slovak Republic Michal Kováč died. Honor his memory