FSVB

The Fedaration of Slovaks of Great Britain

Archív pre apríl, 2016

Otec Martin pozýva

Grekokatolícky kńaz otec Martin Demo si Vás dovoĺuje pozvať na slávenie sv. liturgie. Uskutoční sa 5.júna 2016 o 14.00 hod. Adresa: Byzantine Rite Catholic Mission Marian House Holden Avenue LONDON N12 8HY, Northern Line, stop Woodside Park

kaplnka

Pozvánka na prednášku

czechoslovak-restaurant-3

 Čsl. Spoloťnosť pre vedu a umenie Vás pozýva na prednášku „Palackého 20. storočia“ Petra Horu-Hořejšeho z Prahy Toulky českou minulostí. Uskutoční sa 30. 4. 2016, t.j. v sobou o 14.hod.

V Národnom dome na 74 West End Lane, West Hampstead, London NW6 2LX. Parkovanie v sobotu poobede zadarmo v priľahlých uliciach, metro West Hampstead Jubilee Line.

Úspešná konferencia-Successful Conference

Úspešná konferencia

Konferencia o živote a diele R.W.SetonWatsona, ktorú usporiadali tri nevládne občianske organizácie v Londýne Federácia Slovákov Veĺkej Británie, Czech nd Slovak Society at King\s College, Czech and Slovak Society for Arts &Sciences bola veľmi úspešná. Prejavilo sa to najmä pozoruhodnými prednáškami a následnou živou a zaujímavou diskusiou. Jej organizátori ako aj všetci účastníci vytvorili príjemnú atmosféru. Velmi cenné bolo, že k jej úspešnému rokovaniu poslala pozdravný list vnúčka menovaného, ktorá źije v Dánsku. Konferencia bola prvá svojho druhu, ktorú zorganizovali Slováci a Ćesi na akademickej pôde Anglicka.

Successful Conference
The conference of the life and work R.W.Seton-Watson, organized by three non-governmental civic organizations in London, Federation of Slovaks of Great Britain, Czech nd Slovak Society at King s College, Czech and Slovak Society for Arts & Sciences has been very successful. This was reflected particularly noteworthy lectures followed by a lively and interesting discussion. The organizers and all the participants created a pleasant atmosphere. Very valuable was that its successful negotiations sent a greeting letter granddaughter named, who lives in Denmark. The conference was the first of its kind organized by the Czechs and Slovaks on campus of England.