FSVB

The Fedaration of Slovaks of Great Britain

Archív pre september, 2018

21. august 1968/ 21st August 1968

 

V nedeľu 2.septembra 2018 sa konalo v priestoroch Velehradu milé popoludnie, venované udalostiam 21.augusta 1968 v Československu. Sovietsku okupáciu nášho štátu a ohlas vo Veľkej Británii priblížil nový dokumentárny film Českej televízie.Potom si jednotliví účastníci zaspomínali ako prežívali toto ťažké obdobie českého a slovenského národa. Odznela tu i známa pieseň z toho obdobia Modlitba pre Martu. Na záver si prítomní zaspievali česko-slovenskú hymnu. 
On Sunday, September 2, 2018, a nice afternoon was held in the premises of Velehrad dedicated to the events of 21 August 1968 in Czechoslovakia. The Soviet occupation of our state and the response in the United Kingdom brought a new documentary film of Czech Television. Afterwards, individual participants remembered how they lived through this difficult period of the Czech and Slovak nations. There was also a famous song from that period of Prayer for Martha. Finally, they sang the Czech-Slovak anthem.

Táto linka je nový dokumentárny film Českej televízie Zabudnuté protesty.

This line is a new documentary film of the Czech Television Forgotten protests.

https://www.ceskatelevize.cz/porady/11412378947-90-ct24/218411058130817-zapomenute-protesty