FSVB

The Fedaration of Slovaks of Great Britain

logoFSVB   

                   Vyhlásenie Federácie Slovákov Veľkej Británie 

Federácia Slovákov Veľkej Británie podporuje stanovisko Svetového združenia Slovákov v zahraničí k novele zákona o štatnom jazyku na Slovensku.Slováci žijúci v súčasnosti na  britských ostrovoch,ktoré sú ich väčšine prechodným domovom, veľmi dobre vedia ako je dôležite ovládať štátny jazyk v tunajšej multikulturálnej spoločnosti,ktorým je tu angličtina.Osoby,ktoré zaujímajú riadiace pozície každého typu a tie,ktoré zastupujú určitú inštitúciu a prichádzajú do styku s verejnosťou musia ňou bezpodmienečne dobre komunikovať,  bez ohľadu na ich pôvod a národnosť.To je tiež jedna z hlavných podmienok prijatia do zamestnania,čo sa preveruje pri predbežnom prijímacom pohovore.Bez dostatočnej znalosti štátneho jazyka tu človek nenájde dobré uplatnenie a je považovaný za menej cenného.Toto by malo byť tiež určitým mementom pre členov národnostných menšín na Slovensku.

    Federácia chce tiež v tejto súvislosti upozorniť na určitú paralelu.Tak ako anglické vládnuce sily v imperiálnom období vnútili angličtinu  Írom a Škótom a tak potrieť ich identitu, tak to isté robili maďarskí vládni politici nemaďarským národom v období Rakúsko-Uhorska  s tým rozdielom,že sa jednalo o maďarčinu.Tá sa stala prostriedkom maďarizácie mnohých Slovákov na slovenskom území,ktorých potomkovia sú už dnešní Maďari.Túto skutočnosť ,teda maďarizačný proces na Slovensku prvý krát komplexne a odborne zdokumentoval v knihe Racial problems in Hungary /Národnostná otázka v Uhorsku/ v roku 1907 práve britský histórik škotského pôvodu Robert Wiliam Seton-Watson,ktorého 130.výročie narodenia si tohto roku pripomíname.Nosné ideí tejto publikácie ako i horeuvádzané skutočnosti v tomto vyhhlásení nech sú vśetkým zainteresovaným stranám v problematike jazykového zákona historickým  poučením. 

Federácia Slovákov Veĺkej Británie 

 http://www.federacia.co.uk

E-mail: info @federacia.co.uk

                                                                                                  Londýn,5.augusta 2009

 

 

Žiadny komentár »
Váš komentár

Spam Protection by WP-SpamFree