FSVB

The Fedaration of Slovaks of Great Britain

Bude Slovenský dom v Londýne?

Vazený pán veĺvyslanec  SR  Mgr. Miroslav Wlachovský!

    Dolupodpísaní  zástupcovia  jednotlivých slovenských komunít  Vás  týmto  úctivo  prosíme o pomoc pri  vytvorení  Slovenského domu  v Londýne. Sme toho názoru,  že takéto multifunkčné zariadenie  pre  Slovákov tu chýba a je  nanajvýš  potrebné. Popri Ćesku, kde v Prahe Slovenský dom existuje, je Británia najväšie slovenské zahraničie  v západnej Európe  vôbec. Napriek tomu tu neexistuje žiadne občianske zariadenie, ktoré by slúźilo  rôznym slovenským aktivitám  a poskytovalo by aj s tým spojené určité služby.  Pritom tu  pracuje pomerný  počet rôznych  slovenských  komunít, ktoré vyvíjajú  aktivnu činnosť v určitom  zameraní.  Ak chcú fungovať  musia si najímať priestory, ktoré    veľmi drahé, v prípade navrhovaného slovenského zariadenia by to bolo lacnejšie.  Navrhované  zariadenie by mohlo mať jednak  klubové miestnosti, ktoré by slúžili na činnosť  jednotlivých  komunít, prípadne i na úschovu  materiálu, potrebného na aktivity, napr. kultúrnych  súborov a športových klubov atď. Tieto miestnosti by mohli slúžiť v sobotných popoludńajších hodinách   pre vyučovanie detí Slovenskej víkendovej školy. Ďalej by  sa tu mala nachádzať  multifunkčnú sala, ktorá by slúźila na väčšie kultúrne spoločenské predstavenie a bohoslužobné účely. Za týmto účelom by tam mohla byť i menšia kaplnka, kancelária a ubytovanie  pre knaza slovenskej katolíckej  misie. Taktiez  by  tu bol  služobný byt spravcu  tohto  zariadenia.  Súčastou  tohto zariadenia  by boli  izby hotelového typu, ktoré by slúžili pre ubytovanie hostí.  Slovenský dom by sa stal  zariadením  občianskej charity so zameraním na  mnohe  charitatívne  aktivity,  riadila  by ho  Správna rada, ako je to bežne v Anglicku a musela by si zarobiť na existenciu menovaného zariadenia. Na zaćiatok je však potrebné, aby Slovenský dom  získal  finančnú dotáciu od vlády SR a rôznych sponzorov. Veríme, že Vy ako zástupca SR v Britanii  pochopíte naliehavosť tejto našej prosby a budete nám nápomocný, za čo Vám vopred  ďakujeme.

  

Tento list, ktorý bol odovzdaný 7.mája 2015 na Veľvyslanectvo SR v Londýne podpísalo osem zástupcov jednotlivých slovenských komunít v Londýne.

Žiadny komentár »
Váš komentár

Spam Protection by WP-SpamFree