FSVB

The Fedaration of Slovaks of Great Britain

Maďarské kočovné kmene zo svojho sídla v nižíne pozdĺž rieky Dunaj sa snažili dobyť okolité uzemia. Napokon boli porazené v roku 955 v bitke pri Lechu franským kráľom Otom I. Potom začali žit usadlým životom .Po viacerých pokusoch zjednotiť madarské kmene sa to napokon podarilo kniežaťu menom Gejza v roku 972. Śtefan I dobudoval novovznikajúci uhorský štát a v roku 1000 sa stál prvým kraľom. Do svojho kráľovstva sa snažil začleniť aj Slovensko, ktoré však obsadil polský král Boleslav Chrabrý. Štefan I a Boleslav uzatvorili mier a Slovensko bolo včlenené do uhorského kráľovstvaHungarian nomadic tribes from its seat in the lowlands along the Danube were trying to conquer neighboring territories. Were finally defeated in 955 at the Battle of Lech Frankish king Otom Then they began to live sedentary lives. After multiple attempts unified Hungarians tribes succeeded by Prince Gejza in the year 972 and new arising Hungarian country complete Stefan I. who in the year 1000 became first king. He was trying into his kingdom to incorporate Slovakia, which, however, has conquered the Polish King Boleslaw the Brave. In 1018, Stefan I and Boleslav concluded peace and Slovakia was incorporated into the Kingdom of Hungary.

 

Žiadny komentár »
Váš komentár

Spam Protection by WP-SpamFree