FSVB

The Fedaration of Slovaks of Great Britain

21. august 1968/ 21st August 1968

 

V nedeľu 2.septembra 2018 sa konalo v priestoroch Velehradu milé popoludnie, venované udalostiam 21.augusta 1968 v Československu. Sovietsku okupáciu nášho štátu a ohlas vo Veľkej Británii priblížil nový dokumentárny film Českej televízie.Potom si jednotliví účastníci zaspomínali ako prežívali toto ťažké obdobie českého a slovenského národa. Odznela tu i známa pieseň z toho obdobia Modlitba pre Martu. Na záver si prítomní zaspievali česko-slovenskú hymnu. 
On Sunday, September 2, 2018, a nice afternoon was held in the premises of Velehrad dedicated to the events of 21 August 1968 in Czechoslovakia. The Soviet occupation of our state and the response in the United Kingdom brought a new documentary film of Czech Television. Afterwards, individual participants remembered how they lived through this difficult period of the Czech and Slovak nations. There was also a famous song from that period of Prayer for Martha. Finally, they sang the Czech-Slovak anthem.

Táto linka je nový dokumentárny film Českej televízie Zabudnuté protesty.

This line is a new documentary film of the Czech Television Forgotten protests.

https://www.ceskatelevize.cz/porady/11412378947-90-ct24/218411058130817-zapomenute-protesty

 

100.výročie Československa-Objavte československé stopy v Británii/100th anniversary of Czechoslovakia-Explore CzechSlovak footprints in Britania

   1. 2 3       5    6   7

1.Husita Pavel Kravař , upálený 23. júla 1433 v škótskom St Andrews po jednodennom súde ako kacír
Husita Pavel Kravař, burned on July 23, 1433 in St Andrews, Scotland, after a one-day court as a heretic
2.Tomáš Garigue Masaryk v Londýne v rokoch 1916/1917, lector na Kings College London
Tomas Garrigue Masaryk in London in 1916/1917, lecturer at Kings College London
3. Eduard Beneś, preseda exilovej vlády, Aston Abbotts v období 2.svetovej vojny
Eduard Beneš at Aston Abbotts during World War II
4. Ján Masaryk, exilový minister, Westminster Gardens v období 2.svetovej vojny
Jan Masaryk, the exiled minister, Westminster Gardens during the Second World War
5. Výcvik Jozefa Gabčíka a Jána Kubiša, atentátnikov na Heydricha na severozápadnom škótskom pobreží medzi obcami Morar a Arisaig v roku 1941
Training of Jozef Gabčík and Ján Kubiš, assassins at Heydrich on the northwest Scottish coast between the municipalities of Morar and Arisaig in 1941
6. 2500 československých letcov bojovalo v britskom Kráľovskom letectve v 2.svetovej vojny
2500 Czechoslovak airmen fought at the British Royal Air Force (RAF) during the 2nd World War
7. Slovenský general Rudolf Viest, minister obrany v exilovej čsl. vláde v rokoch 1940-1944. Vyslaný na Slovensko , kde bol vojenským veliteľom Slovenského národného povstania.
Slovak General Rudolf Viest, Minister of Defense in government- in- the years 1940-1944. He was sent to Slovakia where he was a military commander of the Slovak National Uprising.

 

 

 

 

 

 

 

 

Oslávili sme sviatok sväteho Cyrila a Metóda/ We celebrated the feast of saint Cyril and Method

Sviatok sväteho Cyrila a Metóda sme oslávili  v roku 100. výročia Československa v nedeľu 1.júla slávnostnou omšou za prítomnosti významných zástupcov anglickej a slovenskej cirkevnej hierarchie. Prítomný bol i veľvyslanec Slovenska Lubomir Rehák a honorárny sekretár z československej komunity Velehrad Ludmila Stane a honorárny prezident Česko Slovenskej spoločnosti pre umenie a vedy Milan Kocourek.  Po dobrom agape sme príjemne strávili popoludnie v parku Embankment pri pekných ľudových tancoch slovenského folklórného súboru Morena s jeho manažérkou Andreou. Zostal čas i na šachový zápas, kde bol úspešným hráčom Ivan Hauptvogel.

We celebrated in the year 100th anniversary Czechoslovakia the feast of saint Cyril and Method on Sunday, July 1, with a festive mass in the presence of prominent representatives of the English and Slovak Church hierarchy. Present was Ambassador of Slovakia Lubomir Rehak, honorary secretary of the Czechoslovak community Velehrad Ludmila Stane and honorary President of Czech Slovak Society of art and sciences  as well. After a good agape, we spent pleasantly afternoon in the park Embankment at nice folk dances of the Slovak folk ensemble Morena with its Manager Andrea. There was time for a chess match where was a successful player Ivan Hauptvogel

 

Varili sme, jedli a besedovali/ We cooked, ate and talked

Bola to perfektná halušková party. Všetci sme absolvovali pracovný proces výroby tradičného slovenského jedla bryndzové halušky.  Lucia to robila najlepšie. Napokon sme ich s chuťou jedli. Pritom sme diskutovali o význame misie Konštantína a Metóda v našej histórii s dvoma lektormi Petrom Štefinom a Petrom Jurákom. Dôvodom bol blížiaci sa sviatok, im venovaný.

 
It was a perfect halušky party. We all went through the working process of producing traditional Slovak meals of bryndza halušky. Lucia did it best.Finally we ate them with taste. At the same time, we discussed the importance of Constantine and Method in our history with two lecturers Peter Štefina and Peter Jurák. The reason was an upcoming holiday, dedicated to them

Panelová diskusia/Panel discussion

Pozývame Vás na panelovú diskusiu na témy
1.Misia Konštantína a Metóda na Veľkej Morave
2.Slovensko po rozpade Veľkej Moravy
Panelisti Vladimír Daniš, Peter Štefina. Podujatie sa koná pri príležitosti 100.výročia vzniku Československa.Usktutoční sa 12.5.2018 , t.j. v sobotu o 19.h,,miesto,Česko-Slovenská reštaurácia, 1. Poschodie, West Hampstead, 74 West Lane, London NW62LX,Jubilee Line
We invite you to a panel discussion on topics
1.Misia Constantine and Method in the Great Moravia
2.Slovakia after the collapse of Great Moravia
Panelists Vladimír Daniš, Peter Štefina. . The event takes place on the occasion of the 100th anniversary of the making of Czechoslovakia.It will take place on 12th May 2018, i. Saturday, 7pm, place Czech-Slovak Restaurant, 1st floor, West Hampstead, 74 West Lane, London NW62LX, Jubilee Line

« Staršie príspevky · Novšie príspevky »